vujic-brezovica-sl-02Употреба:
• код изградње путева - ситнији ломљени камен
• за хидротехничке објекте - крупнији ломљени камен
• за насуте бране од каменог набачаја, лукобране и сл. - врло крупан камен
• за бетонске радове - ломљеног и млевени камен
• за зидање - грубо и фино тесани камен

--
Решење технолошког процеса Вујић Брезовица

Решавање технолошког процеса врши се проучавањем помоћу карте процеса односно дијаграма тока.

Темељни принципи при изради технолошког процеса:

• елиминисати уситњавање камена ручним путем (примарне
дробилице)
• оптерећивање машина за прераду (дробилице и млинови) треба
бити равномерно
• по могућности предвидети двоструки ланац прераде ради
сигурности
• у ланцу производње обавезно предвидети регулаторе -
депоније или силосе
• машине никада не оптерећивати прерађеним материјалом који
је ситнији од онога којег даје машина
• избегавати повратне токове када је год то могуће
• паралелно са процесом прераде решавати и остале помоћне
процесе; отпрашивање, прање материјала и дехидрација
• када је год могуће користи се сила гравитације
--

Степени прераде каменог материјала

За производњу агрегата за бетоне (висококвалитетног) неопходна је
потпуна прерада ломљеног камена.

Ступњеви прераде каменог материјала:

• примарна прерада - одваја се крупни материјал ради
дробљења

• секундарна прерада - материјал се дроби и меље како
би се добио потребан гранулометријски састав

• терцијарна прерада - зрна којих има вишка се дробе и
просијавају како би се добиле оне фракције које
недостају


Примарни степен прераде

Прерада односно дробљење сировог материјала;

Примарне дробилице

Из практичних разлога примарна дробилица је најчешће у каменолому.

Првим степеном прераде добија се око 10-20% фракција мањих од 7 мм. Када је потребна већа количина мањих фракција прелази се на други степен прераде.


Секундарни степен прераде

Секундарним степеном прераде се вишак крупнијих фракција
обрађује како би се попунио мањак у ситнијим фракцијама.
Уколико је секундарни степен прераде и коначни, претходно треба одвојити фракције које су прерађене.
Приликом просејавања се врши и прање каменог материјала. Опран и просејан материјал по појединим фракцијама депонује се на депоније или у силосе.

Најфинија фракција добија се испод последњег сита заједно са
водом (дехидрација).

Терцијарни степен прераде

Високи захтеви у вези са гранулометријски агрегата
--

Машине за прераду камених материјала

Врсте машина:
• за ископе: компресори, бушилице, багери и
утоваривачи

• за уситњавање: дробилице и млинови с додавацемо и
транспортним тракама

• за просејавање: сита и хидросепаратори

• за пречишћавање: дехидратори за одвајање воде од
материјала, уређаји за прање материјала и циклони за
отпрашивање