vujic-brezovica-sl-02Upotreba:
• kod izgradnje puteva - sitniji lomljeni kamen
• za hidrotehničke objekte - krupniji lomljeni kamen
• za nasute brane od kamenog nabačaja, lukobrane i sl. - vrlo krupan kamen
• za betonske radove - lomljenog i mleveni kamen
• za zidanje - grubo i fino tesani kamen

--

Rešenje tehnološkog procesa Vujić Brezovica

Rešavanje tehnološkog procesa vrši se proučavanjem pomoću karte procesa odnosno dijagrama toka.

Temeljni principi pri izradi tehnološkog procesa:

• eliminisati usitnjavanje kamena ručnim putem (primarne
drobilice)
• opterećivanje mašina za preradu (drobilice i mlinovi) treba
biti ravnomerno
• po mogućnosti predvideti dvostruki lanac prerade radi
sigurnosti
• u lancu proizvodnje obavezno predvideti regulatore -
deponije ili silose
• mašine nikada ne opterećivati prerađenim materijalom koji
je sitniji od onoga kojeg daje mašina
• izbegavati povratne tokove kada je god to moguće
• paralelno sa procesom prerade rešavati i ostale pomoćne
procese; otprašivanje, pranje materijala i dehidracija
• kada je god moguće koristi se sila gravitacije
--

Stepeni prerade kamenog materijala

Za proizvodnju agregata za betone (visokokvalitetnog) neophodna je
potpuna prerada lomljenog kamena.

Stupnjevi prerade kamenog materijala:

• primarna prerada - odvaja se krupni materijal radi
drobljenja

• sekundarna prerada - materijal se drobi i melje kako
bi se dobio potreban granulometrijski sastav

• tercijarna prerada - zrna kojih ima viška se drobe i
prosijavaju kako bi se dobile one frakcije koje
nedostaju


Primarni stepen prerade

Prerada odnosno drobljenje sirovog materijala;

Primarne drobilice

Iz praktičnih razloga primarna drobilica je najčešće u kamenolomu.

Prvim stepenom prerade dobija se oko 10-20% frakcija manjih od 7 mm. Kada je potrebna veća količina manjih frakcija prelazi se na drugi stepen prerade.


Sekundarni stepen prerade

Sekundarnim stepenom prerade se višak krupnijih frakcija
obrađuje kako bi se popunio manjak u sitnijim frakcijama.
Ukoliko je sekundarni stepen prerade i konačni, prethodno treba odvojiti frakcije koje su prerađene.
Prilikom prosejavanja se vrši i pranje kamenog materijala. Opran i prosejan materijal po pojedinim frakcijama deponuje se na deponije ili u silose.

Najfinija frakcija dobija se ispod poslednjeg sita zajedno sa
vodom (dehidracija).

Tercijarni stepen prerade

Visoki zahtevi u vezi sa granulometrijski agregata
--

Mašine za preradu kamenih materijala

Vrste mašina:
• za iskope: kompresori, bušilice, bageri i
utovarivači

• za usitnjavanje: drobilice i mlinovi s dodavacemo i
transportnim trakama

• za prosejavanje: sita i hidroseparatori

• za prečišćavanje: dehidratori za odvajanje vode od
materijala, uređaji za pranje materijala i cikloni za
otprašivanje